B.Pharma & M.Pharma Sem. Exam May-June 2017

Pt. Ravishankar Sukla University, Raipur Chhattisgarh (PRSU), Time Table of B.Pharma & M.Pharma Sem. Exam May-June 2017 declared :-

B.Pharma & M.Pharma Sem. Exam May-June 2017 Time Table

Exam Timing 08:00am to 11:00am

Category: